Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako RODO, informujemy Pana/Panią o zasadach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U. Karkowski Aureliusz, prowadzący działalność gospodarczą, z siedzibą przy ul. Baltazara 26, 06-100 Pułtusk, posiadający numer NIP: 5681520015, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartych umów.
 3. Właścicielem strony internetowej www.karkowskikruszywa.pl jest P.P.H.U. Karkowski Aureliusz, prowadzący działalność gospodarczą, z siedzibą przy ul. Baltazara 26, 06-100 Pułtusk, posiadający numer NIP: 5681520015
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu:
  • w celu realizacji zamówień składanych za pomocą strony internetowej, art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  • przepisów prawa wymagających od nas przetwarzania danych podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • obsługi próśb klientów, która do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń jako ochrona interesów spółki (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 5.  
 6. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.
 7. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnienie pracownicy administratora, dostawcy, zleceniobiorcy świadczący na rzez administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne oraz pracownicy wykonujący usługi oferowane przez Właściciela.
 8. Właściciel realizuje  swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
 10. Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy : wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: biuro@karkowskikruszywa.pl
 11. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego.
 12. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 13.  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, jeśli wynika to z przepisów RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 15. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 16. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetworzeniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Więcej informacji w Regulaminie korzystania z serwisu i polityce prywatności na stronie www.karkowskikruszywa.pl.